Malmö stad Publicerad 2017-04-26

Sorgenfri – från industriområde till levande småskalig kvartersstad mitt i Malmö

Industriområdet Sorgenfri har genom sitt centrala läge, sin karaktär och sin storlek fantastiska utvecklingsmöjligheter. Det menar Ted Gustavsson, planarkitekt på Stadsbyggnadskontorets planenhet.

Text: Per-Åke Hultberg

Malmö har tre större utbyggnadsområden: Västra Hamnen, Hyllie och Sorgenfri. Det vill säga större områden som tidigare inte har detaljplanerats för stadsbebyggelse. Vad som hänt och pågår i Västra Hamnen vet alla. Detsamma gäller Hyllie som på några få år kommit en god bit på väg att vara en tät, grön och hållbar stadskärna i södra Malmö.

Nästa större område att omvandlas på ett liknande sätt är norra delarna av Sorgenfri. Som färdigbyggd kommer stadsdelen att med sina cirka 5 000 invånare ha bidragit till att länka ihop Malmö. Området som genomkorsas av tre stora gator: Industrigatan, Nobelvägen och Östra Farmvägen, präglas idag av småskalig industri. Så har det sett ut sedan slutet av 1800-talet. Men här finns också stora obebyggda ytor.
– Det som på den tiden var omgärdat av jordbruksmark tangerar idag Malmös innerstad, bara någon kilometer från Gustav Adolfs torg. Bara cirka 100 meter från Rörsjöstaden. Det är just det som gör området så högintressant och värdefullt för stadsutveckling och därför möter så stort intresse från marknaden, poängterar Ted Gustavsson.

Kulturhistoria
Utbyggnaden av området som nu är i full gång, omfattar cirka 2 500 bostäder. Den första etappen, kvarteret Spårvägen, innehåller cirka 700 bostäder med ett flertal byggherrar involverade. Här ska även byggas förskolor, skolor, äldreboenden, torg, mötesplatser, parker och allt annat en pulserande stadsmiljö består av.
– Med sitt centrala läge och sin spännande kombination av industriellt arv och kreativa verksamheter, har området alla möjligheter att utvecklas till en mycket spännande, för att inte säga unik stadsdel, säger Ted Gustavsson.

Han lyfter speciellt fram den äldre kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelsen, som med sitt röda tegel och sin arkitektoniska omsorg, kommer att visa sig vara en enorm tillgång i den nya moderna stadsmiljön.
– Detsamma gäller ett flertal verksamheter som redan finns i området. Både företag, föreningsliv och befintliga konstnärskollektiv, som kommer att finnas kvar när nya byggnader och verksamheter gradvis växer fram.

Hållbar stad
På liknande sätt som Västra Hamnen och Hyllie ska även Sorgenfri vara ett ledande exempel på hållbar stadsutveckling. Det kan röra sig om allt från okonventionella byggkoncept och miljöcertifieringar till klimatsmarta resandealternativ och hushållsnära avfallssortering.
– Sorgenfri blir en naturlig del av Malmös innerstad. En tät, grön och integrerad blandstad med en levande stadsmiljö. Det vill säga en kvartersstad med handel, caféer och restauranger i bottenvåningarna och bostäder ovanpå. Vissa verksamheter kommer att finnas kvar samtidigt som nya tillkommer. Det är just den variationen och mångfalden som kommer att göra Sorgenfri till en mycket speciell och trivsam stadsdel, säger Ted Gustavsson.

FAKTA / SORGENFRI

  • Utbyggnadsområdet är cirka 45 ha stort fördelat på nio kvarter och 38 fastigheter.
  • 1903 angavs området som “fabriksområde”.
  • Det genomkorsas av tre större gator: Industrigatan, Nobelvägen och Östra Farmvägen.
  • De norra delarna är i dag ett renodlat verksamhetsområde med cirka 2 100 arbetsplatser.
  • Här finns också föreningslokaler och skolor samt ett par konstnärskollektiv.
  • Om ett antal år kommer området att vara en levande småskalig kvartersstad med cirka 5 000 invånare, mitt i Malmö.