OBOS Publicerad 2017-09-29

Helhetsansvar är nyckeln till lyckade bostadsprojekt

Bristen på bostäder är stor i Sverige. Men för att de nya bostäderna ska hålla långt in i framtiden behövs kunskap och förståelse för hur omgivningen kan tas tillvara i projekten, och hur miljöpåverkan kan minimeras. Det har bostadsutvecklaren OBOS tagit fasta på.

– Det är en stor utmaning för hela samhället att lösa bostadsbristen. Där vill vi som en av Nordens största bostadsutvecklare bidra med vår kompetens och långa erfarenhet så att så många som möjligt kan förverkliga sina bostadsdrömmar, säger OBOS Sveriges vd Joakim Henriksson.
 OBOS har utvecklat bostäder i både Sverige och Norge sedan 1920-talet och tar sitt uppdrag med största respekt genom att med en tydlig vision och stort ansvar vara med och utveckla framtidens samhälle. Att nya bostadsmiljöer växer fram i symbios med kringliggande omgivning är givetvis oerhört betydelsefullt för områdets framtida attraktionskraft. Ja, helt avgörande för att människor ska trivas och vilja leva och bo i området.
– Här krävs god kunskap och förståelse för både möjligheter och utmaningar och det är något som vi inom OBOS verkligen har, betonar Joakim Henriksson.

Vad är då viktigt för dem som ska bo och leva i ett nytt område? När OBOS påbörjar en projektering görs alltid en analys av de behov de boende har, eller sannolikt kommer att ha, i och i anslutning till det nya området. 
– Vi utvecklar nya bostäder men tar också ansvar för kringliggande omgivningar och infrastruktur i form av vägar, cykelbanor, parker och odlingsbara ytor, lekparker och gatubelysning. Vi utvecklar även äldreboenden, förskolor och skolor i de områden där behov finns. Allt för att säkerställa en god, livsanpassad och trygg miljö för de boende.

En annan viktig del i allt byggande och boende är hållbarhetsaspekten. Här är medvetenheten numera generellt hög bland bostadsköpare. Och inom OBOS är hållbarhetsfrågor integrerade i varje del av organisationen. I koncernen pågår ständig forskning och utveckling för att verksamheten ska kunna ta ännu större ansvar både vad gäller miljön och sociala frågor.
– Det värmer att se människors stora engagemang i miljöfrågor. Hos oss upplever vi en markant ökad efterfrågan på energieffektiva lösningar i våra bostäder, men också på omgivningen runt själva boendet. Till exempel på gemensamma odlingsytor och olika typer av ekosystemtjänster, säger Ulrika Liiv som ansvarar för samordning av OBOS hållbarhetsfrågor.

Hon poängterar det faktum att nästan alla bostäder som OBOS utvecklar i Sverige byggs i trä, vilket medför relativt liten klimatpåverkan. Trä har en för oss människor livsviktig förmåga att absorbera koldioxid, inte bara som träd i skogen, utan genom hela sin livstid i husens trästommar och träfasader. Att producera hus i trä är inte heller lika energikrävande som i betong. 
– Minsta möjliga klimatpåverkan är målet med allt vi gör, påpekar Ulrika Liiv.

OBOS Sverige har till exempel kommit långt i utbyggnaden av solceller, både i paneler och integrerat i takpannor, glasytor och fasader. Bolaget erbjuder även laddstolpar för elbil i många nya projekt.
 – Alla våra hus, från fristående villor och radhus till lägenheter i flervåningshus, byggs i våra fyra egna fabriker i Sverige. Det innebär korta transporter av råvaran som kommer in till fabrikerna, men också korta transporter av färdiga produkter ut till byggplatserna. Vi har en fabrik i Sundsvall som tjänar hela norra Sverige, medan övriga tre tjänar södra delen av landet. Även det är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete.

OBOS Sverige AB

OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare. I Sverige verkar bolaget genom varumärkena OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och systerbolaget Kärnhem.

  • OBOS svenska verksamhet grundades 1927.
  • OBOS Sverige ägs av norska OBOS-koncernen, ett medlemsägt kooperativ med över 400 000 medlemmar.
  • Antalet sålda bostäder i Sverige uppgår till 1 800 per år.
  • I bolagets utbud finns allt från småhus till volymhus, grupphus och lägenheter i olika upplåtelseformer.
  • OBOS har egen tillverkning i fyra fabriker i Sverige.
  • OBOS har drygt 1 000 medarbetare i Sverige och är lokala där de verkar genom 45 kontor runt om i landet.
  • Huvudkontoret ligger i Myresjö i Småland.

Läs mer på: obos.se